MMS 更改运行用户和端口(24)

默北 mms1 9,090字数 456阅读1分31秒阅读模式

更改运行用户

mongodb-mms服务默认以mongodb-mms用户运行,代理服务以mongodb-mms-agent用户运行。如果要改变运行用户,这么来做:

 1. 编辑<install_dir>/conf/mms.conf文件:
  MMS_USER=new_user
 2. 更改<install_dir>目录权限:
  chown -R new_user.new_group <install_dir>
 3. 重启MMS服务:
  <install_dir>/bin/mongodb-mms restart

更改服务端口

MMS使用到端口参见《MMS 使用到的端口(13)》。如果要改变端口,这么来做:文章源自运维生存时间-https://www.ttlsa.com/mms/mms-change-running-user-and-port/

 1. 编辑<install_dir>/conf/conf-mms.properties:
  mms.centralUrl=http://mms.ttlsa.com:<new_port>
 2. 编辑<install_dir>/conf/mms.conf
  BASE_PORT=<new_port>
 3. 重启MMS服务:
  <install_dir>/bin/mongodb-mms restart
文章源自运维生存时间-https://www.ttlsa.com/mms/mms-change-running-user-and-port/文章源自运维生存时间-https://www.ttlsa.com/mms/mms-change-running-user-and-port/
weinxin
我的微信
微信公众号
扫一扫关注运维生存时间公众号,获取最新技术文章~
默北
 • 本文由 发表于 23/09/2014 01:00:11
 • 转载请务必保留本文链接:https://www.ttlsa.com/mms/mms-change-running-user-and-port/
评论  1  访客  0

评论已关闭!