Linux

vsftpd安装配置

vsftpd安装配置 一、安装,使用yum命令安装 # yum install vsftpd 二、 全局配置 #vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf //打开配...
阅读全文