python

Django ModelForm与Form

django表单系统中,所有的表单类都作为django.forms.Form的子类创建,包括ModelForm 关于django的表单系统,主要分两种 基于django.forms.F...
阅读全文