Nginx

Nginx_Lua

1.1. 介绍 ngx_lua – 把lua语言嵌入nginx中,使其支持lua来快速开发基于nginx下的业务逻辑 该模块不在nginx源码包中,需自行下载编译安装。使用lua 5.1(目前不支...
阅读全文