zabbix Screens视图配置(78) zabbix

zabbix Screens视图配置(78)

screen翻译成中文为“屏幕”,在超市、单位等等地方都比较常见到监控视频,视频上有多块小视频,实际上zabbix screen和这个功能类似。你可以设置多个screen,每个screen可以显示特定...
阅读全文