Django ModelForm与Form python

Django ModelForm与Form

django表单系统中,所有的表单类都作为django.forms.Form的子类创建,包括ModelForm 关于django的表单系统,主要分两种 基于django.forms.Form 基于dj...
阅读全文
Django自定义分页 python

Django自定义分页

源代码:https://github.com/daiguadaidai/django_pagination 2013年从开发转DB以来都没有写过网页了,最近想使用Django写点东西,在做准备的时候发...
阅读全文
Django报错:Errno 10013解决方法 python

Django报错:Errno 10013解决方法

使用pycharm运行django,报错errno 10013。 错误原因:酷狗暂用了8000端口,或者你查看下是否其他进程暂用的你需要的端口。关闭对应的进程即可解决。
阅读全文